Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Het eerste interview in een reeks van zeven met de schaduwwethouders van Vers Beton. Volgens Derk Loorbach (Decentralisatie en Sociale Zaken) is het collegebeleid te veel gericht op de korte termijn. Écht bijdragen aan fundamentele maatschappelijke veranderingen is er niet bij.

Derk Loorbach (3)
Boven: schaduwwethouder Derk Loorbach. Afbeelding door Jeroen Van de Ruit.
Versie1

Lees meer

Het gedroomde college van Rotterdam

Over iets minder dan een week wordt een nieuwe wethoudersploeg op de trappen van het…

Twee jaar geleden, toen de coalitievorming nog in volle gang was, riep Vers Beton een schaduwcollege in het leven. Wij kozen zeven Rotterdamse schaduwwethouders voor ons ‘gedroomde’ stadsbestuur die allen expert of ervaringsdeskundige zijn op een bepaald vakgebied. Inmiddels zit de huidige coalitie na twee jaar besturen halverwege de rit. Daarom vonden we de tijd rijp om met de schaduwwethouders de tussenstand op te nemen van twee jaar collegebeleid, en hen opnieuw te vragen welke opgaven er nog liggen voor de toekomst. Vanaf vandaag publiceren we wekelijks een interview met een schaduwwethouder.
Als eerste: Derk Loorbach. Directeur van DRIFT, het onderzoeksinstituut naar transities van de Erasmus Universiteit. Hij doet onderzoek naar overgang- en veranderingsprocessen, en de manier waarop het sociale, economische en institutionele domein elkaar overlappen. Daarom is hij volgens ons de ideale schaduwwethouder Decentralisatie en Sociale Zaken.
De afgelopen twee jaar is gekenmerkt door een grootschalige bestuurlijke verandering: de decentralisatie. Dit betekent dat een aantal belangrijke taken zijn overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Die hebben nu de verantwoordelijkheid over drie onderwerpen: jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen. Dit heeft voor veel burgers grote impact. Volgens Derk Loorbach  zijn de afgelopen jaren  daarom bij uitstek een moment geweest om de decentralisatiegedachte  aan te grijpen voor een  fundamentele heroriëntatie op de uitgangspunten van het beleid. Het stadsbestuur is helaas niet veel verder gekomen dan een pragmatische organisatorische aanpak van het veranderingsproces.  Een gemiste kans, aldus  Loorbach.

Een jaar ná het aantreden van de huidige coalitie, zijn de decentralisaties in het sociale domein daadwerkelijk doorgevoerd. Hoe vindt u dat het tot nu toe gaat?

“Wat je ziet – en waar men al voor vreesde – is dat het vooral is gegaan over de structuur. Ik noem het zelf een ‘decentrale centralisatie’. Alle verantwoordelijkheid is naar de steden gebracht. Daarbinnen – Rotterdam is daar extreem in – is een soort nieuwe centrale organisatie ontstaan met allerlei wijk- en gebiedsteams, maar die zijn eigenlijk bovenop de al bestaande structuren gekomen.”
“Veel sociale teams worden gevuld met mensen vanuit de oude diensten. Ook wordt er nog onvoldoende ruimte gemaakt voor het aanleren van nieuwe werkwijzen, of het ontwikkelen van nieuwe structuren vanuit die nieuwe praktijk. Daardoor blijven vaak de problemen van bureaucratie, fragmentatie en complexe samenwerking bestaan.”

In het interview uit 2014 verweet u de gemeente dat zij zich te laat hebben voorbereid op de (toen aanstaande) decentralisaties. Merken wij daar nu de nadelen van?

“Ik bedoelde dat ze in ieder geval veel eerder hadden kunnen beginnen met experimenteren. Dat is nog steeds mijn punt. Er wordt teveel gericht op de korte termijn, en te weinig op de lange-termijn-verandering. We moeten ons afvragen: waarom doen we dit? En: wat is er nog meer mogelijk dan alleen maar zorgen dat het geregeld is via structuur en organisatie.”
“We moeten anders gaan denken over de gezondheidszorg, de inrichting van het sociale domein en hoe we kijken naar kosten en baten. Het feit dat we nu zo’n grote sociaal economische problematiek hebben, is bewijs van het failliet van hoe we het tot noch toe in het sociaal domein hebben aangepakt. Dat vereist dat we op zoek moeten gaan naar andere modellen. Al die veranderingen kunnen enorm veel voordeel opleveren.”

Maatschappelijk rendement

Het idee achter de decentralisatie is om veel dichter in de wijken te zitten. Dat biedt juist mogelijkheden. Er moet meer gekeken worden naar het ontwikkelingspotentieel van mensen, legt de schaduwwethouder uit. “Je moet vroegtijdig zorgen voor stabiliteit in gezinnen, investeren in sociale economie, openbaar groen en aandacht hebben voor gezondheid. Dan gaan schoolprestaties omhoog en de schooluitval omlaag. Dit heeft weer invloed op de instroom in de bijstand en de schuldhulpverlening. Uiteindelijk heb je dan dus een enorm maatschappelijk rendement.”

U zei: “De decentralisaties geven de kans om na te denken over bestaande conventies zoals arbeid en de waarden die wij hechten aan werk.” Ziet u dat terug bij de huidige wethouders en beleidsmakers?

“In de politiek zie ik dat dus veel te weinig. Maar ik zie dat het maatschappelijk wél gebeurt. Er zijn allerlei discussies gaande over basisinkomen en sociale economie, er ontstaan ruilsystemen, alternatieve betaalsystemen (de Zuiderling, de DAM) en voedselbewegingen (Rechtstreex). De burger consumeert én produceert. Wij zien hiervan in Rotterdam dus allerlei voorbeelden, maar die worden niet door de politiek systematisch gefaciliteerd of gestructureerd. Wij noemen dat een onderstroom. Die zal pas op een veel langer termijn grootschalig zichtbaar kunnen worden. Misschien wordt het zelfs wel het nieuwe systeem. De politiek is natuurlijk een systeem dat onderdeel is van een korte termijn focus, die moeten binnen vier jaar dingen realiseren.”

Enerzijds is er dus sprake van een nieuw systeem, de onderstroom. Anderzijds wordt er door de politiek nog een oud systeem gehanteerd. Ik voorzie een clash.

“Het klopt dat in het sociale domein die twee stromingen aan het botsen zijn. De decentralisatie is ingezet volgens de oude logica, namelijk het generaliseren van iets wat op een paar plekken bleek te werken. Dat wordt vervolgens overal van bovenaf ingevoerd. In de praktijk zijn er overal initiatieven met buurtteams die integraal werken en bewoners bij elkaar brengen. Die ontstaan organisch vanuit een klik tussen mensen, die met elkaar het wiel opnieuw uitvinden. Ik vind dat de politiek te weinig schakelt tussen die twee werkelijkheden. We moeten systematischer ruimte maken voor alternatieve ideeën.”

Terugkomend op de arbeidsmarkt. Onder het bewind van wethouder Struijvenberg, voert Rotterdam een streng beleid om mensen uit de bijstand te halen en aan het werk te krijgen. Is zijn beleid, denkt u, de juiste manier?

“Sinds Leefbaar hier is, is er wel iets verbeterd, zoals mensen aanspreken op verantwoordelijkheden. Maar ook dit beleid is gericht op de korte termijn en er is wederom geen duurzame menselijke oplossing. Wat in Rotterdam ontbreekt – de afgelopen 10, 15 jaar-  is een nieuw verheffingsverhaal. Mensen worden nu gedwongen in arbeid die niets voor hen betekent. Het dient als surrogaat bijstand; ‘zolang we maar zeker weten dat de mensen hun geld niet voor niets krijgen’.”

Een beleid waarbij gericht wordt op een laag percentage mensen in de bijstand, daar kan toch niet veel mis mee zijn?

“De verleiding is heel groot om dat via dwang te doen, cijfers of korte-termijn-oplossingen. Maar die houden het probleem op lange termijn gewoon in stand. We kunnen mensen dwingen om in de kassen te werken, maar als dat niet het werk is waardoor hun thuissituatie verbetert, hun instelling verandert of waarmee zij zich persoonlijk ontwikkelen, dan is de kans op terugval heel groot.”

Volgens de wethouder zijn we inmiddels aardig op weg; meer mensen stromen uit naar betaald werk. Zijn beleid lijkt dus te werken.

“Op de korte termijn denk ik inderdaad dat zijn beleid werkt. Maar mijn vermoeden is ook, dat er veel met cijfers te goochelen is.”

Wat bedoelt u?

“Van de zes tot achthonderdduizend werklozen in Nederland, is er maar een klein deel chronisch werkloos. De meeste mensen zijn in-en-uit werk; enkele maanden hier en zes maanden daar. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor vroegtijdig schoolverlaters en de poging om dat percentage om laag te brengen. Wanneer ze de school verlaten, vinden ze ergens voor enkele maanden een uitzendbaantje. Vervolgens worden ze op straat gezet. Ze hebben nog steeds geen diploma, maar we noemen ze dan geen vroegtijdige schoolverlater meer. Maar in hoeverre zijn deze mensen dan echt duurzaam geactiveerd en maatschappelijk aan het participeren? Daar ben ik dus niet van overtuigd.”
“En daarbij moeten we gewoon vaststellen dat er in een samenleving altijd mensen zijn die het niet getroffen hebben. Het is een illusie om te denken dat je iedereen aan het werk krijgt of uit de bijstand kunt halen.”

Struijvenberg_Saskia-Haex

Lees meer

Maarten Struijvenberg: "De tegenprestatie is simpelweg rechtvaardig"

In Rotterdam moet je een tegenprestatie leveren, als je een bijstandsuitkering wil.…

Niet alleen cijfers aandragen

Volgens Derk Loorbach, wordt het tijd dat de discussie op een andere manier wordt gevoerd. Niet alleen cijfers aandragen. Juist nadenken over alternatieven die op een langere termijn bijdragen aan fundamentele oplossingen. “Het percentage werkelozen is alleen een indicatie van een onderliggend probleem. Een relevantere vraag is: ‘Hoe kijk je naar de ontwikkeling in de economie, waarin heel veel arbeid voor laagopgeleiden – waarvan we er veel hebben in Rotterdam – geautomatiseerd wordt?’”

U pleit ervoor om het begrip werk opnieuw te definiëren. Hoe zou u dat dan doen?

“We moeten af van het idee dat werk alleen iets is dat je in een formele relatie doet, tussen werkgever en werknemer, waarvoor je betaald wordt. We gaan werk definiëren in de zin van ‘van waarde zijn voor je omgeving’, dat je van betekenis bent voor je wijk of netwerk. Het betekent wel dat je nieuwe manieren moet hebben om die toegevoegde waarde te meten. En dat we na moeten denken over hoe dat beloond wordt. Je zou buurten een budget kunnen geven en ze zelf laten bepalen hoe zij dat uitgeven.”
“Je ziet dit experiment in Rotterdam-Zuid, daar gebruiken ze de Zuiderling. Dit is een alternatieve munt, die gebruikt wordt als een tijdseenheid: ‘Als jij mij een half uur helpt krijg je een Zuiderling, en daar kan jij vervolgens iemand anders voor helpen.’ Inzet voor je samenleving wordt dan iets wat te waarderen valt. Je hebt natuurlijk dan nog steeds wel een vangnet nodig, maar met dit principe ga je uit van het idee dat iedereen kan participeren.”

Kan je de definitie van werk wel enkel op lokaal niveau herdefiniëren?

“Je kan inderdaad natuurlijk niet als stad eenzijdig een definitie veranderen. Maar je kan wel systematischer experimenteren, de grenzen opzoeken en op die manier van invloed zijn op het nationale (of internationale) debat.”

Met betrekking tot arbeid en participatie, wat zou u de wethouder voor de aankomende periode willen adviseren?

“Ik zou adviseren om op tenminste drie niveaus iets anders in gang te zetten. Ten eerste moet er, vanuit een historisch perspectief, een nieuwe definitie gegeven worden aan werk en arbeid. De manier waarop we denken, is heel erg een construct van de tweede helft twintigste eeuw. Je hebt een werkgever en een werknemer, de één produceert en de ander consumeert. Juist in Rotterdam – van oudsher de werkstad en die van het experiment-  zouden we voorop kunnen lopen met het bedenken van nieuwe tussenvormen: collectieve flexibele werkvoorziening, broodfondsen of social impact bonds
“In allerlei maatschappelijke initiatieven zie je dat productie, consumptie en het creëren van meerdere maatschappelijke waarden veel meer bij elkaar komt. Maar in economische zin is dit vaak nog heel kwetsbaar door een gebrek aan professionaliteit of een oneerlijke verhouding tussen investeringen en opbrengst.”

“Er zijn, met andere woorden, een hele hoop maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatprobleem, de renovatieopgave in de stad, het versterken van lokale solidariteit, waarin mensen zich nuttig kunnen maken. Dit zijn zaken waar je een ander toekomstperspectief op kunt ontwikkelen. Wereldwijd zie je hiertoe overal experimenten; waarom ook niet meer systematisch in Rotterdam? Ten tweede moeten partijen en netwerken die zo’n nieuwe definitie kunnen geven aan arbeid en werk, bij elkaar worden gebracht. Zij moeten dan ook écht met elkaar doelen en toekomstbeelden formuleren.”
“Vervolgens moet er op lokaal niveau de ruimte gecreëerd worden om strategisch te experimenteren. Denk aan die social impact bonds, een basisinkomen voor bepaalde groep, een buurtbudget voor maatschappelijke initiatieven of met die nieuwe definitie van werk.”

Wethouders6
De Tussenstand: het schaduwcollege maakt de balans op van de coalitie. Beeld door: beeld: Jeroen Van de Ruit

De Tussenstand: kom naar het debat
Dit is het eerste interview in de reeks met zeven schaduwwethouders, die tot stand is gekomen in samenwerking met LOKAAL. Deze interviews monden uit in een debat dat we samen met LOKAAL en de Bibliotheek Rotterdam organiseren op zaterdag 28 mei. Onderwerp: De tussenstand van het collegebeleid. Het debat vindt plaats in de centrale hal van de bibliotheek (aanvang 14.00 uur, toegang gratis). De gespreksleiding is in handen van Geert Maarse. Meer info, klik hier.

lokaal-logo-zwart (1)

Verder lezen?

Word supporter van Vers Beton! Vanaf 6 euro per maand maak jij financieel onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

18209064_10154713209543195_6162322301411381250_o

Caterine Baeten

Programmamaker Vers Beton LIVE

Caterine Baeten combineert mediavraagstukken met politiek. Voorheen op de Coolsingel nu in de Tweede Kamer. Houdt zich ook bezig met het gebrek aan diversiteit in, onder andere, de cultuursector.

Profiel-pagina
Jeroen van de Ruit kopie

Jeroen Van de Ruit

Illustrator

Profiel-pagina
Lees 2 reacties
 1. Profielbeeld van Paul
  Paul

  `Je moet vroegtijdig zorgen voor stabiliteit in gezinnen, investeren in sociale economie, openbaar groen en aandacht hebben voor gezondheid. Dan gaan schoolprestaties omhoog en de schooluitval omlaag.` Ik mis eigen verantwoordelijkheid in het hele verhaal. De overheid kan maar zoveel, er moet ook veel van de mens zelf uit komen. Iedere jan-doedel kan een kind maken, maar niet iedereen kan zijn kind opvoeden, al bouw je een bomenpark voor de deur!

  Er is de afgelopen jaren gigantisch bezuinigd, dus Rotterdam kreeg ook minder, dan kan je ook minder experimenteren. Daarbij ben ik puur Rotterdams, praat normaal, doe normaal. Niet lullen maar poetsen. Jongeren van nu, vragen eerst wat het verdient, dan hoeveel ze moeten werken en dan pas wat het werk is. Men wilt heel veel geld, met bar weinig te doen. Al zouden ze allen gezondeten, dan nog blijft geld nummer één.

 2. Profielbeeld van R.Sörensen
  R.Sörensen

  Een schaduwredactie van VB lijkt me ook wel wat.
  Ik wil er ook graag inzitten.

  Sinds de p.c. met tekstverwerker bestaat, schrijf ik vrijwel iedere dag.
  Heb twee boekjes geschreven. Een met columns en één geschiedenisboek.
  Verder is er een boek over mijn vrouw en mij geschreven.

  Ik heb ervaring als docent geschiedenis en biologie op het Basisonderwijs- MAVO-HAVO-VWO en maatschappijleer op de Bestuursacademie. Allemaal in Rotterdam.
  Ook heb ik lesgegeven op het TVWO en de internationale schakelklassen.
  Daarnaast heb ik bevoegdheden godsdienst (PC scholen) en staatsinrichting.
  Verder ben ik medeoprichter van de grootste Rotterdamse politieke partij (al vier keer bijna éénderde van de stemmen) en heb negen jaar in de gemeenteraad gezeten, vier jaar in provinciale staten en vier jaar in de senaat.

  Ik schijn toch ergens iets helemaal fout te doen, want mijn reacties worden soms gecensureerd en mijn stukjes liever niet geplaatst.
  Als schaduwredacteur kan ik zoveel ervaring opdoen, dat ik niet meer gecensureerd word. Vandaar deze open sollicitatie.

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.