Voor de harddenkende Rotterdammer

Ondanks het slecht functioneren van de gebiedscommissies, adviseren de onderzoekers in het rapport ‘Een Kwestie van Kiezen’ door te gaan met dit bestuursmodel. Griffioen zet kritische kanttekeningen bij de onderzoeksmethode en de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Anke Griffioen
Boven: Anke Griffioen. Afbeelding door Jeroen van de Ruit

Aan de zoektocht naar een legitieme en effectieve Rotterdamse gemeente, is met het evaluatierapport over de gebiedscommissies ‘Een Kwestie van Kiezen’ weer een puzzelstukje toegevoegd. Het onderzoek brengt de problemen uitgebreid in kaart maar mist een belangrijk perspectief. Ook het verband tussen de bevindingen en aanbevelingen is zwak. Dit roept vragen op over de gekozen onderzoeksmethode en de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Merkwaardig is dat de onderzoekers het participatieve gehalte van gemeentelijk optreden onderzochten, zonder actief participerende burgers daarbij te betrekken. Er is uitvoerig gesproken met mensen die onderdeel zijn van het bestuurlijk model zoals ambtenaren, leden van gebiedscommissie en raadsleden. Burgers zijn alleen digitaal via een voorgekookte enquête ondervraagd, en er zijn wat korte straatinterviews afgenomen.
De actief participerende burger is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Ik vermoed dat de onderzoekers hier bewust voor hebben gekozen om een zogenaamde ‘neutrale foto’ te maken van het huidige model, zonder gehinderd te worden door goed ingevoerde participerende burgers. Die zijn natuurlijk ook ‘lastig’. De reflex van bestuurders is om de legitimiteit en representativiteit van deze burgers in twijfel te trekken. De onderzoekers doen in feite hetzelfde door de participerende burger niet te horen.

Belangenverstrengeling?

Een aantal zaken zijn in dit rapport goed in kaart gebracht, en de bevindingen zijn kritisch. De vraag is wél wat de relatie is tussen de vastgestelde matige tot slechte score op veel van de uitgangspunten, en het uiteindelijke advies om vanuit dit model verder te werken. Het kan natuurlijk zijn dat het de opdracht van de raad aan de onderzoekers was, om binnen het bestaande model te blijven. Dat zou ernstig zijn, maar ook dat had ik graag in de verantwoording gelezen. Nu redeneren de onderzoekers associatief en interpretatief naar een voorstel toe, zonder de alternatieven buiten het gegeven model in beeld te brengen.
Dus we hebben een probleem. Het is een uitgebreid onderzoek maar hoe wetenschappelijk en onafhankelijk is de uitvoering eigenlijk? Vier hoogleraren hebben voor dit onderzoek getekend dus wie ben ik om die aspecten in twijfel te trekken. Wel blijft het onduidelijk in welke mate deze wetenschappers worden gehinderd door belangenverstrengeling. Kortom het belang van goed wetenschappelijk onderzoek, waarbij de resultaten na discussie met een verantwoording tot conclusies leiden en anderzijds de mogelijk aanwezige belangen van een commercieel universitair onderzoeksbureau om een vervolgopdracht binnen te halen.

Anke Griffioen

Lees meer

Schaduwwethouder Anke Griffioen: “Niet de burger maar de gemeente moet participeren”

Volgens schaduwwethouder Anke Griffioen hoeft de gemeente niet te rekenen op meer…

Focusgebieden

Het gebrekkige functioneren van de gebiedscommissies wordt vooral vanuit het functioneren van het bestuurlijk apparaat verklaard. Hierbij wordt er verwezen naar de gelijktijdig doorgevoerde forse reorganisatie, de korte looptijd van het jonge model dat zich nog aan vormen is én een onevenwichtigheid in de krachtverhouding (gebied versus stad). Maar de meeste gesignaleerde problemen komen niet specifiek voort uit het nieuwe model, noch uit de bezuinigingen. Zij waren al kenmerkend voor het functioneren van de gemeente Rotterdam ten tijde van de deelgemeenten. Het is vooral nodig om cultuur en werkwijze van het gemeentelijk apparaat te veranderen.

Het lijkt mij de hoogste tijd om met een bredere blik experimenten uit te voeren. Alleen dan kan kennis en inzet van burgers, die daadwerkelijke bij willen dragen aan een duurzamer, socialer en gezonder Rotterdam, doorwerken.
Ik stel een model van ‘focusgebieden’ voor. Stel per collegeperiode in overleg met burgers vast te wat er nodig is, op welke plek in de stad en met welke middelen. Richt dan een passende tijdelijke organisatie op om concreet aan de problemen te werken. Na het volbrengen van de opdracht wordt die participatieve organisatie opgeheven. Ondertussen blijft de vaste representatieve ambtelijke geïnstitutionaliseerde organisatie de continuïteit bewaken voor de stad als geheel.

Nepparticipatie

Alle vormen van nepparticipatie die het stadsbestuur kwistig rondstrooit kunnen achterwege blijven. De recente glossy uitnodiging die ik van de burgemeester ontving om als ‘stadsexpert’ in ‘Het verhaal van de Stad’, weer vrijblijvend te komen babbelen, kan ik op geen enkele manier serieus nemen. Mijn inbreng wordt van grote waarde geacht, maar uit alles blijkt dat deze vrijblijvend behandeld zal worden.
Dat staat in schril contrast met de inspreektijd van 3 minuten (!) die de participerende burgers afgelopen week kregen om hun visie op de werking van het bestuurlijk model aan de raad te presenteren. De voorzitter van de raadscommissie zei letterlijk dat het niet de bedoeling was dat er ‘een gesprek’ zou ontstaan tussen de insprekers en leden van de Commissie Gebieden. Dus als participerende burger wordt je zelfs in het hart van de politieke arena amper getolereerd, maar elders mag je wel uren vrijblijvend komen babbelen over Rotterdam in 2037.  Wie het snapt mag het zeggen.

Vers Beton heeft jouw support nodig!

Voordat je verder leest: Vers Beton kan alleen blijven bestaan dankzij support van onze lezers. Maak jij ook onafhankelijke journalistiek in Rotterdam mogelijk?

Nee, ik lees eerst het stuk verder

Anke Griffioen

Anke Griffioen

Anke Griffioen is bestuurskundige, filosoof en schoenverkoper. Zij trok diverse projecten om verbeteringen in haar wijk en straat aan te brengen en ontving daarvoor samen met Jeanne Hogenboom in 2013 de van der Leeuwprijs. Bij de uitreiking werd hun sensitieve en doortastende aanpak geroemd en ten voorbeeld gesteld. Griffioen is onze schaduwwethouder economie en bestuurlijke vernieuwing.

Profiel-pagina
Jeroen van de Ruit kopie

Jeroen Van de Ruit

Profiel-pagina
Lees 21 reacties