Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Versie 1: 22 augustus 2018

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting Vers Beton, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Gouvernestraat 7C, 3014 PH Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59018364, hierna verder te noemen: Vers Beton. Te bereiken via email: [email protected]

Artikel 1. Definities

1.1 Donatie: een door de gevende partij aan Vers Beton geschonken geldbedrag.

1.2 Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Vers Beton.

1.3 Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Vers Beton, een donatie doet aan Vers Beton.

1.4 Statuten: beschrijven de doelstelling van Vers Beton – journalistieke producties leveren over Rotterdam in al haar facetten.

1.5 Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Vers Beton aan Vers Beton.

1.6 Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Vers Beton die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling in de statuten.

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij van een door de

Ontvangende Partij georganiseerd systeem gebruik wordt gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst, via één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.9 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Vers Beton.

2.2 De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Vers Beton behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Vers Beton

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan Vers Beton.

3.2 Vers Beton is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3.3 Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Vers Beton nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Vers Beton is bijgeschreven.

3.4 Vers Beton heeft het recht op automatische verlenging zolang de gevende partij geen opzegging heeft gestuurd naar [email protected] en daarvan een bevestiging heeft ontvangen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

3.5 Aansprakelijkheid: Vers Beton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Vers Beton voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Vers Beton.

Artikel 4 Rechten gevende partij

4.1 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan [email protected]

4.2 de Gevende Partij ontvangt bij het invullen van een donatieformulier een bevestiging per mail. Middels het inzenden van het donatieformulier  per mail aan [email protected], machtigt zij Vers Beton tot wederopzegging de aangegeven bijdrage van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.

4.3 De Gevende Partij heeft het recht om maandelijkse donaties op elk moment stop te zetten, met een opzegtermijn van één maand.

4.4 De Gevende Partij heeft het recht om jaarlijkse donaties op te zeggen met een opzegtermijn van één maand voordat het jaar afloopt.

4.5 De Gevende Partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Vers Beton, op te vragen via [email protected].

Artikel 5. Plichten Vers Beton

5.1 Vers Beton verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2 Vers Beton neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Vers Beton aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3 Alle personen die namens Vers Beton bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende Partij

6.1 Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij ten minste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij aan deze leeftijdsgrens te voldoen.  

6.2 Een gevende partij die onder de 18 jaren oud is, kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.

6.3 De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4 De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

6.5 de gevende partij machtigt Vers Beton middels het inzenden van de aangegeven bijdrage, hetzij maandelijks, hetzij jaarlijks, tot wederopzegging, van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1 Vers Beton verwerkt de door de gevende partij aan Vers Beton verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld.

7.2 Deze persoonsgegevens worden door Vers Beton verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3 De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Vers Beton geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Het privacystatement van Vers Beton is onverkort van toepassing.

8.2 De redactie behoudt zich het recht voor om reacties op de website te allen tijde te modereren of te verwijderen.

8.3 Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.