Voor de harddenkende Rotterdammer

De in 1992 opgerichte Kunsthal Rotterdam neemt een unieke positie in binnen het Nederlandse culturele landschap. Met contrastrijke en spraakmakende tentoonstellingen en activiteiten en altijd meerdere tentoonstellingen tegelijk, weet de Kunsthal op innovatieve wijze steeds weer nieuw publiek aan zich te binden.

Lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting Kunsthal Rotterdam (‘de Kunsthal’) is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Kunsthal en vervult ten opzichte van de directeur / bestuurder de werkgeversrol. Binnen het kader van de jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting is de directeur / bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de Kunsthal, onder andere de programmering, de organisatie van de tentoonstellingen en de daarmee samenhangende fondsenwerving. Meer in het algemeen ziet de Raad van Toezicht er op toe dat directeur / bestuurder en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Kunsthal, zoals deze van tijd tot tijd in nauwe samenspraak tussen de Raad van Toezicht en de directie worden vastgesteld.

De Raad van Toezicht als geheel beschikt over algemene en over specifieke voor een museale instelling gewenste competenties zoals: kennis van de culturele sector, financiële deskundigheid, een breed netwerk in het bedrijfsleven en de overheid en ervaring met de besturing en inrichting van non-profit organisaties.

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt een aantal algemene kenmerken voor alle leden, naast specifieke eisen voor wat betreft de deskundigheid en/of ervaring van individuele leden. De Kunsthal onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Dit geldt ook voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. Er wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Algemene kenmerken

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt:

 • zij hebben een werk- en denkniveau dat voor hun specifieke competentie binnen de RvT vereist is (bijvoorbeeld voor het lid met het juridische expertise is dat WO-niveau);
 • zij beschikken over een breed netwerk in het bedrijfsleven en/of de overheid of op het gebied van hun specifieke competentie;
 • zij beschikken over ruime in de praktijk opgedane ervaring met bestuurlijke (besluitvormings) processen of op het gebied van hun specifieke competentie;
 • zij hebben zicht op de culturele, maatschappelijke en bedrijfseconomische context waarbinnen de Kunsthal opereert;
 • zij onderschrijven de Governance Code Cultuur;
 • zij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit.
 • Deskundigheid / ervaring

  De volgende (professionele) kennis en ervaring zijn bij voorkeur in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd:

 • eindverantwoordelijkheid in een leidinggevende positie;
 • kennis van de culturele sector;
 • kennis van financiën, administratieve organisatie en interne controle;
 • corporate governance;
 • public relations, marketing en communicatie (inclusief de ‘social media’);
 • juridische praktijkervaring;
 • omgang met de overheid / de publieke sector;
 • ervaring met toezicht in andere sectoren.
 • Persoonlijkheidskenmerken

  Het functioneren van de Raad van Toezicht wordt bepaald door het persoonlijk gedrag van zijn leden. Zij beschikken over een aantal persoonlijkheidskenmerken, die passen bij de doelstellingen van de Kunsthal. Enthousiasme, creativiteit en slagvaardigheid zijn in dit verband sleutelbegrippen. Verder worden in dit verband genoemd:

 • een generalistische benadering ten aanzien van vraagstukken en problemen. Leden van de Raad van Toezicht kunnen zaken in hun samenhang beoordelen (helikopterview);
 • analytisch en kritisch, maar tegelijkertijd oplossingsgericht;
 • afstand kunnen nemen en evenwichtig kunnen oordelen;
 • integriteit en betrouwbaarheid;
 • onafhankelijkheid;
 • het vermogen naar anderen te kunnen luisteren;
 • het kunnen scheiden van persoonlijke en zakelijke belangen;
 • versterkt de diversiteit (migratie-achtergrond, leeftijd en/of geslacht) binnen de Raad van Toezicht.
 • Vacature

  Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met een achtergrond en ervaring in kunst en cultuur en een relevant cultureel-maatschappelijk netwerk. Tevens vragen wij een visie op de verbindende rol van kunst en cultuur binnen een context waarin sociaal-culturele en economische tegenstellingen en segregatie een steeds grotere rol spelen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw en/of iemand met een niet-westerse migratieachtergrond.

  Het betreft een onbezoldigde functie. Een commissie van de Raad van Toezicht zal een aantal gesprekken voeren met potentiële kandidaten, waarna een kandidaat wordt benoemd. De benoemingsperiode is voor vier jaar met een mogelijkheid tot een verlenging van vier jaar.

  Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Annemarie Nigten, hoofd Algemene Zaken via nigten@kunsthal.nl. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae kunt u tot en met zondag 9 juni 2019 sturen naar nigten@kunsthal.nl.

  Processed with VSCO with c1 preset

  Lana Krop

  Stagiair Vers Beton

  Lana (1998) is sinds kort Rotterdammer en student. Naast haar studie doet ze van alles heel veel. Als het maar leuk en leerzaam is.

  Profiel-pagina