Voor de harddenkende Rotterdammer

MAMA is in 1997 opgericht met het uitgesproken doel bruggen te slaan, tussen de straat en het culturele veld, de (kunst)academie en een professionele loopbaan. Vanaf MAMA’s eerste adem speelt de invloed van jeugd- en subculturen op de hedendaagse kunstpraktijk een grote rol. Jongerencultuur is een van de voornaamste aanjagende krachten van het maatschappelijk debat. Dankzij de subculturele en creatieve activiteit die aan de rand van de mainstream plaatsvindt wordt het begrip van wie deel uitmaakt van de samenleving en daarbinnen gehoord wordt continu opgerekt. Dit is het terrein waar jongeren hun eigen leefwijzen verbeelden en de regie nemen over hun toekomst.

MAMA is een plek waar we samen, met generositeit en durf als kernwaarden, ondernemerschap ontwikkelen en de zeggenschap van jongeren vergroten.

MAMA maakt deel uit van het Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam en wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds in 2019 en 2020. We staan aan de vooravond van een nieuwe Cultuurplan cyclus en hebben grote ambities gearticuleerd in het plan ‘Dreams Work: samen nieuwe werelden bouwen’. Meerstemmigheid, persoonlijke en artistieke ontwikkeling van jong talent, en een uitnodigende publieksbenadering staan centraal in dit plan. De beleidsplannen 2017-2020 en 2021-2024 zijn op aanvraag beschikbaar.

HET BESTUUR

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance, Code Culturele Diversiteit en investeert in Fair Practice.

Het bestuur bestaat uit (ten minste) 5 leden. De 5 leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn. Bij de samenstelling van het bestuur streven wij naar een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Rotterdam.

MAMA zoekt bestuursleden in drie domeinen, die elkaar kunnen overlappen of aanvullen. Herken je jezelf niet strikt in één profiel – laat dat geen obstakel zijn, MAMA heeft juist de intentie over haar eigen grenzen heen te kijken.

Een bestuurslid van MAMA

 • vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg MAMA verder te brengen in haar ontwikkeling
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen
 • is bereid voldoende tijd vrij te maken; vergadering vier à vijf keer per jaar, plus voorkomende werkzaamheden en advies vanuit eigen expertise.
 • is bereid het eigen netwerk in te zetten voor MAMA.
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan gevoelde ontwikkelingen binnen de maatschappij en hun eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • heeft kennis over de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit, óf bereid zich daar in te verdiepen.
 • is een kritische en constructieve sparringpartner voor de directeur in discussies van inhoudelijke, ideologische en bestuurlijke aard
 • voelt zich onderdeel van TEAM MAMA, waar bestuur, staflid, vrijwilliger en achterban op gelijke voet met elkaar staan.
 • DOMEIN: Cultuurpolitiek

  MAMA, gericht op het ondersteunen van nieuw talent en ontwikkelingen in de visuele cultuur, was bij haar oprichting in 1997 een unicum binnen het Rotterdamse Cultuurplan. Inmiddels, in 2020, kun je ons onderdeel van de gevestigde orde noemen. Om aan onze oorspronkelijke doelstellingen te blijven voldoen blijven wij (ook beleidsmatig) ruimte creëren voor nieuwe makers. MAMA wil de cultuurpolitieke kennis in haar bestuur uitbreiden met het doel haar schakelfunctie tussen jonge cultuurmakers en het institutionele veld vanuit generositeit verder duurzaam vorm te geven.

  Het bestuurslid:
  is goed ingebed in de bestuurlijke kant van de culturele sector en heeft een goed beeld van beleidsmatige ontwikkelingen in het cultuurpolitieke landschap. Is op de hoogte van voor MAMA relevante bestuurlijke processen , zoals de besluitvorming binnen de landelijke en stedelijke overheden; kan strategisch adviseren en is bereid met de directeur op te trekken in gesprekken met bestuurlijke partners.

  DOMEIN: (Particuliere) fondsenwerving

  MAMA heeft een donateursplan ontwikkeld en wil haar fondsenwervende capaciteiten uitbreiden.

  Het bestuurslid:
  heeft kennis van fiscale regelingen en wettelijke bepalingen rondom de Anbi-status, is enthousiast om de directie en organisatie te adviseren op het gebied van verdere ontwikkeling van het donateursplan en daaruit vloeiende activiteiten. Is bereid stafleden te coachen op de noodzakelijke competenties voor uitvoering van het plan en de ontwikkeling van andere sponsoractiviteiten. Heeft bij voorkeur een sterk netwerk binnen het MKB, en eventueel particuliere fondsen.

  DOMEIN: Talentontwikkeling

  MAMA is sinds haar oprichting pionier geweest in het ontwikkelen van nieuwe werkmethodes die het talent van de jongste generatie (beeldende) makers naar een hoger niveau tillen. Wij willen het bestuur uitbreiden met aanvullende perspectieven op talentontwikkeling vanuit verwante disciplines.

  Het bestuurslid:
  heeft zelf een beroepspraktijk waarin talentontwikkeling in de kunsten (in de breedste zin des woord) centraal staat. Is overtuigd van de kracht van jongerencultuur en gepassioneerd over het versterken van stemmen van jonge en diverse makers. Adviseert directie en organisatie over MAMA ́s positionering binnen het Rotterdamse en Nederlandse veld en legt verbindingen waar mogelijk.

  Meer informatie over deze functie(s) kunt u verkrijgen bij Nathalie Hartjes, directeur, nathalie@thisismama.nl

  Sollicitaties

  Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met CV per e-mail zenden aan vacature@thisismama.nl onder vermelding van ‘Bestuurslid MAMA.